top of page

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio:


Rekisterinpitäjä
Trony Oy
Y-tunnus: 2502507-9
Osoite: Juusintie 5, 02700 Espoo
P. +358 400 15 8998
Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Bulent Troni


Henkilörekisterin nimi
Työntekijärekisteri


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn


Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.


Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja näytetään rajoitetusti henkilöstönvuokraus applikaatiossamme asiakkaillemme
kirjautumisen takana.

Henkilöstöpäälliköt sekä muu rekry-henkilöstö
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Henkilötietojen suojaus
Henkilötiedot on suojattu sähköisellä sisäänkirjautumisella.


Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään vuosi työsopimuksen päätyttyä.


Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet


Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja
jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.


Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, itseää koskevia henkilötietoja poistettamista jos,
a. henkilötietoja ei enää tarvita mihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojeni käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekry@trony.f


 

bottom of page